Neuropsychopharmacologia Hungarica

2017. március, XIX. évfolyam, 1. szám [translated version]

Eredeti közlemény

A szerotonin transzporter gén 5-HTTLPR polimorfizmusa és az öngyilkosság összefüggése: eset-kontroll elrendezésű pilot vizsgálat

Bokor János1, Gonda Xénia2, Döme Péter2, Faludi Gábor2, Dinya Elek3, Lászik András1

 


1 Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest
2 Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest
3 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Digitális Egészségtudományi Intézet, Budapest

 


Cél: Az öngyilkosság hátterében a lelki és társas hatások mellett a biológiai, biokémiai és genetikai tényezők is alapvető szerepet játszanak. A cél olyan komplex modell kialakítása lenne, melyben mindezen tényezők egyaránt szerepelnek, hogy ezek segítségével a veszélyeztetett személyek esetében az öngyilkosság előre jelezhető és megakadályozható legyen. Több kutatást alapul véve feltételezhető, hogy a violens, befejezett öngyilkosságok esetében gyakoribb az 5-HTTLPR s allél elfordulása. Jelen kutatás célja ezen összefüggés vizsgálata befejezett öngyilkosok mintájában. Módszer: Boncolás során 200 öngyilkosság miatt elhunyt, illetve 200 egyéb ok miatt elhalálozott személytől DNS vizsgálat céljára mintát vettünk, melyekből meghatároztuk az 5-HTTLPR genotípust. Mintáinkban a kétféle genotípus eloszlásának különbségeit, illetve a genotípus és a halálok közti összefüggéseket khi négyzet próbával és logisztikus regresszióval elemeztük domináns, recesszív és additív modellben. Eredmények: A mintában a violens és non-violens öngyilkosságok aránya 81%, illetve 19% volt. A genotípusok eloszlásában nem találtunk szignifikáns eltérést a kontroll és az öngyilkosok csoportja között. Emellett az öngyilkos csoporton belül a violens és nem violens öngyilkosságok között sem volt szignifikáns eltérés a genotípusok eloszlásában. Szignifikáns összefüggést találtunk azonban az sl genotípus és a fiatalkori öngyilkosság között. Következtetések: Nem sikerült alátámasztani a feltételezett szignifikáns összefüggést az 5-HTTLPR genotípus és a befejezett öngyilkosságok között, és az öngyilkosok csoportján belül sem volt megfigyelhető összefüggés a violens és a nem violens öngyilkosságok és a genotípus között. Kutatásunk feltárta azonban, hogy szignifikáns kapcsolat mutatkozik a fiatal, öngyilkosságban elhunyt személyek és az sl genotípus előfordulása között.
(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(1): 5–10)

Kulcsszavak: szerotonin transzporter gén, 5-HTTLPR, violens öngyilkosság, nem violens öngyilkosság, befejezett öngyilkosság

 

Original paper

Association between the 5-HTTLPR polymorphism of the serotonin transporter gene and suicide: a case-control pilot study

Janos Bokor1, Xenia Gonda2, Peter Dome2, Gabor Faludi2, Elek Dinya3, Andras Laszik1


 

1 Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest, Hungary
2 Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest,
Hungary
3 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Digitális Egészségtudományi Intézet, Budapest,
Hungary


Objectives: Besides psychological and social effects, biological, biochemical and genetic factors also play a role in the background of suicide. The aim is developing a complex model incorporating all the above factors so that suicide could be predicted and prevented in those at risk. Based on several studies 5-HTTLPR s allele frequency is increased in case of violent completed suicides. The aim of the present study was to validate this association in a sample of completed suicides. Methods: During autopsy sample DNA samples were obtained for 5-HTTLPR genotyping from 200 subjects deceased due to suicide and 200 controls deceased due to other causes. Chi square tests and logistic regressions were performed according to additive, dominant and recessive models to analyse the possible association between 5-HTTLPR genotype distribution and suicide. Results: Ratio of violent and non-violent suicides was 81% and 19% respectively. No significant difference was found in the distribution of 5-HTTLPR genotypes between the suicide and controls samples. No difference was found between violent and nonviolent suicides with respect to genotype distribution. A significant association was found between sl genotype and suicide at a younger age. Conclusions: Our pilot study did not support the supposed association between 5-HTTLPR and completed suicides or with violent completed suicides. However we found a significant association between sl genotype and suicide in young suicidals.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(1): 5–10)

Keywords: serotonin transporter gene, 5-HTTLPR, violent suicide, nonviolent suicide, completed suicide