2007. március, IX. évfolyam 1. szám

In memoriam Oakley Ray

Gaszner Péter

A C4-es komplement komponens genetikai variabilitásának vizsgálata real-time PCR-rel

Szilágyi Ágnes1, Blaskó Bernadett2, Szilassy Dénes3, Füst György2, Sasvári-Székely Mária1 és Rónai Zsolt1 

Absztrakt

Legújabb kutatások szerint a több gént magában foglaló, hosszú DNS-szakaszok változó számú ismétlõdése (CNV – kópiaszám polimorfizmus) nem ritka jelenség a humán genomban. Az ilyen variációk egy régóta ismert példája az RCCXmodul, amely 4 fehérje – az Rp, a 21-hidroxiláz, a C4-es komplement komponens, valamint a tenascin-X – génjének haplotípus blokkban történõ tandem ismétlõdését jelenti. A C4 gén (szemben a modul másik 3 tagjával) mindegyik elemben aktív, ráadásul különbözõ izoformái (C4A, C4B; hosszú, rövid allotípus) lehetnek jelen az egyes modulokban. A változó génszám így funkcionális következményekkel jár: bizonyos kombinációk jelenléte autoimmun betegségek és más immunológiai kórképek rizikófaktora. Új, real-time PCR-en alapuló módszert dolgoztunk ki a C4A- illetve C4B-génszám meghatározására. A technika szekvencia specifikus TaqMan próbák alkalmazásán alapul, így kombinálja a mennyiségi mérés (génszámlálás) és az SNP– genotipizálás (C4A és C4B izoformák elkülönítése) alapelemeit. Hazai egészséges populációt (N=118) vizsgáltunk a kidolgozott technika alkalmazásával: meghatároztuk a különbözõ C4Aés C4B-ismétlõdések elõfordulási gyakoriságát. A real-time PCR módszerrel kapott eredményeket más módszerrel kapott értékekkel hasonlítottuk össze. Eredményeink szerint a kidolgozott eljárás nemcsak megbízható, de a korábban rutinszerûen alkalmazott módszereknél egyszerûbben kivitelezhetõ és gyorsabb is, így alkalmas nagyobb populációk vizsgálatára.

KULCSSZAVAK:C4-es komplement komponens, real-time PCR, kópiaszám polimorfizmus, SNP, immunrendszer

A dopamin D4-es receptor génvariánsok vizsgálata figyelemhiányos hiperaktivitási zavarban

Kereszturi Éva1, Király Orsolya1, Csapó Zsolt1, Tárnok Zsanett2, Gádoros Júlia2, Sasvári-Székely Mária1és Nemoda Zsófia1

Absztrakt

A dopamin D4-es receptor (DRD4) génjét a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) egyik kandidáns génjeként tartja számon a szakirodalom. A gén 5’ szabályozó (promoter) régiója és a kódoló szakasz egyaránt gazdag génvariánsokban, polimorfizmusokban. A DRD4 gén leggyakrabban vizsgált polimorfizmusa a III. exonban található 48 bp VNTR (Variable Number of Tandem Repeats, hosszúság-polimorfizmus). A promoter régió változatait is egyre növekvõ érdeklõdés övezi a transzkripció (génátíródás) szabályozásában esetlegesen betöltött szerepük miatt. Munkánk során összefüggést kerestünk az ADHD elõfordulása és a DRD4 gén promoterében található 120 bp duplikáció, valamint három egypontos nukleotid polimorfizmus (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) között. Az eset-kontroll vizsgálat során a 120 bp duplikáció 1-szeres ismétlõdési változata mind allél- (p=0,047), mind pedig genotípus-frekvenciát (p=0,019) tekintve szignifikánsan gyakoribbnak mutatkozott az ADHD csoportban. A vizsgált SNP-k közül (–616 C/G, –615 A/G, –521 C/T) egyik sem mutatott szignifikánsan eltérõ gyakoriságot a beteg és a kontroll csoport összehasonlításakor. A 120 bp duplikáció DRD4 gén expressziójára gyakorolt hatását is megvizsgáltuk in vitro luciferáz riporter rendszerben. A hosszúság-polimorfizmus, melynek az 1-szeres és 2-szeres ismétlõdési változata mellett egy 4-szeres formát is leírtunk, dózis-függõ módon befolyásolta a DRD4 gén transzkripciós aktivitását mind neuroblasztóma, mind retinoblasztóma sejtvonalban. Minél többször fordult elõ a 120 bp-nyi szakasz a promoterben, annál erõsebben csökkent a gén transzkripciója (1-szeres > 2-szeres > 4-szeres ismétlõdés; p<0,01). Az asszociációs és funkcionális eredmények arra utalnak, hogy a 120 bp duplikáció 1-szeres ismétlõdési formája az ADHD egy lehetséges rizikófaktorának tekinthetõ. KULCSSZAVAK:dopamin D4-es receptor (DRD4), figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD), polimorfizmus, asszociáció-analízis><0,01). Az asszociációs és funkcionális eredmények arra utalnak, hogy a 120 bp duplikáció 1-szeres ismétlõdési formája az ADHD egy lehetséges rizikófaktorának tekinthetõ.

KULCSSZAVAK:dopamin D4-es receptor (DRD4), figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD), polimorfizmus, asszociáció-analízis

Absztrakt

A forrásmonitorozás zavara egyike azoknak a különbözõ kognitív funkcióbeli eltéréseknek, melyeket szkizofrén betegekben figyeltek meg. A forrásmonitorozás folyamata teszi lehetõvé az egyes személyek számára, hogy elkülönítsék a belsõleg generált gondolatokat és megnyilvánulásokat a külsõ forrásokból eredõktõl. Jelen tanulmány célja, hogy irodalmi áttekintést nyújtson a forrásemlékezet és a forrásmonitorozás általános lélektani definíciójáról, ennek neurológiai alapjairól és a forrásmonitorozás zavarainak magyarázatára szolgáló modellekrõl. A forrásemlékezet sérülése és a pszichopatológiai tünetek közötti kapcsolat, valamint az antipszichotikus kezelés hatása a forrásmonitorozás zavaraira szintén tárgyalásra kerül. Bizonyítékok vannak arra, hogy a forrásmonitorozás szelektív zavarát feltételezzük a hallási hallucinációk kialakulásában. A prospektív emlékezet zavara kedvezõtlenül befolyásolhatja a terápiás együttmûködést. Az antipszichotikus kezelés általában javította a forrásmonitorozási deficitet. A neuropszichiátriai perspektíva a szkizofrénia pontosabb és szélesebb körû megértését teszi lehetõvé.

KULCSSZAVAK: szkizofrénia, neuropszichiátria, forrásmonitorozási zavar, antipszichotikum

Absztrakt

Az atípusos antipszichotikumokat széles körben használják a bipoláris zavar farmakoterápiájában. Jelenleg is kiterjedt kutatások zajlanak ezen készítmények hatékonyságáról a betegség akut fázisaiban illetve a hosszú távú hangulatstabilizáló hatás kérdéskörében. A kutatási és a klinikai adatok arra engednek következtetni, hogy a quetiapin a bipoláris zavar mániás, depressziós és kevert fázisaiban, valamint a hosszú távú terápia során is hatékonysággal bír. A quetiapin fokozza a szerotonerg transzmissziót az 5-HT2A receptorokra kifejtett antagonista hatása révén, 5-HT1A parciális agonizmusa pedig a prefrontális kéreg dopamin forgalmának fokozódását eredményezi. Az 2-adrenoreceptor irányába mutatott aktivitása az extracelluláris noradrenalin kibocsátást fokozza a kortex területén. A legújabb kutatási adatok szerint fõ aktív metabolitja, a norquetiapin a noradrenalin transzporter erõs gátlója, mely antidepresszív hatásának részjelensége lehet. A D2 receptoron kifejtett hatása következtében a quetiapin több intracelluláris jeltovábbító rendszer mûködését képes stabilizálni, amely hosszú távú hatásának egyik fõ komponense lehet. A quetiapin aktivitása a H1 hisztamin receptoron, valamint a neurotrofin expresszióra gyakorolt hatása a bipoláris depresszió farmakoterápiájában játszhat szerepet. A molekula D2 receptorról történõ gyors disszociációja fontos farmakokinetikai paraméter a klinikai gyakorlat számára az optimális terápiás dózis meghatározásához. Jelen összefoglaló a quetiapin bipoláris zavarban kifejtett terápiás hatásának neurobiológiai mechanizmusait mutatja be.

KULCSSZAVAK: quetiapin, bipoláris zavar, szerotonin, dopamin, noradrenalin, Akt, GSK-3, BDNF, gyors disszociáció

Absztrakt

A szintézis idejét éljük: két nagy munka történt a 19. században, a marxizmus és a pszichoanalízis áll egymással szemben. Darwin teóriája az evolúcióról bizonyult a leginkább idõtállónak. A magyar agykutatás nagy egyénisége, Knoll József professzor minden idõk legmaradandóbb összegzésébena „neuroenhancers” mechanizmusában találta meg az emberi lét lényegét, az emberiség sok-sok évezredes történetében a veleszületett és szerzett hajtóerõ jelentõségét.

Kulcsszavak: szexualitás, enhancer mechanizmus, veleszületett és szerzett hajtóerõ, szintetikus mesencefalikus enhancer anyagok

Absztrakt

A randomizált, placebo-kontrollált antidepreszszívum-vizsgálatok összesített eredménye szerint az antidepresszívumra illetve a placebóra reagálók aránya 50, illetve 30 százalék. Az antidepresszívum–placebo különbség klasszikus számítása (50-30=20%) azon a feltevésen alapul, hogy minden placebo-responder egyben antidepresszívum- responder is. Úgy tûnik, ez nem igaz, mivel a placebo-responderek kb. egyharmada antidepresszívum-nonresponder. Mindezt figyelembe véve, a randomizált, placebo-kontrollált antidepresszívum vizsgálatokban a gyógyszer–placebo különbség a korrekt számítás alapján nem 20, hanem 30 százalék. Az összes antidepresszív gyógyszervizsgálatban az antidepresszívum– placebo különbséget újra kell számolni.

Kulcsszavak: antidepresszívumok, placebo, antidepresszáns–placebo különbség

Fornix léziót követő amnesztikus szindróma avagy létezik-e reverziblis Korsakow szindróma?

Szakács Réka1, Kálmán János1, Barzó Pál2, Sas Katalin3, Janka Zoltán1

Absztrakt

Az 53 éves nõbeteg masszív subarachnoidealis vérzést, bal oldali lokalizációjú arteria communicans anterior aneurysma rupturát szenvedett. Az aneurysma mûtéti ellátását követõ posztoperatív szakban tudatzavarral járó, igen kifejezett vasospasmus alakult ki. A kontroll koponya CT vizsgálat a bal oldali fornix-nak megfelelõen fél cm átmérõjû ischaemiás léziót igazolt. Intenzív terápiás ellátást követõen a beteg állapota fokozatosan javult, azonban jelentõs rövid távú memóriazavar maradt vissza súlyos anterográd amnéziával. Pszichiátriai osztályos felvételére a mûtét utáni 5. héten került sor zavartság miatt. A klinikai kép elõterében markáns rövid távú emlékezetzavar állt állandó és teljes anterográd amnéziával. A fezorientáció mellett a gondolkodás alaki és tartalmi aspektusa is érintett volt, szótalálási nehézségek, az absztrakciós készség csökkenése, konkretizálás jellemezte. A kórelõzmények ismeretében az amnesztikus szindróma a hippocampus lézióval volt magyarázható, azonban tekintettel a fenti kognitív deficitre, koponya CT vizsgálatot végeztünk, melyen hydrocephalus internus igazolódott. Shunt beültetést követõen, a továbbra is elõtérben álló súlyos emlékezeti károsodás, confabulatio és dezorientáció miatt ismételten pszichiátriai osztályon kezeltük, rövid ideig tartó, kisdózisú risperidon adása mellett citalopram és donepezil terápiát kezdtünk. Fenti kezelés hatására fokozatos, de folyamatos javulást, egy év után teljes felépülést észleltünk a memória és a kognitív funkciók területén. Mind a hosszú és rövid távú emlékezeti kapacitás, mind az orientáció, mind a gondolkodás formai és tartalmi aspektusa rendezõdött.

KULCSSZAVAK: hippocampus, fornix lézió, anterográd amnézia, memóriadeficit