2008. október, X. évfolyam 4. szám

A modern pszichiáter

Péter László

Az elhízás és a depresszió kapcsolatai

Rihmer Zoltán1, Purebl György2, Faludi Gábor1, Halmy László3

Absztrakt

Régóta ismert, hogy a túlsúlyosak és elhízottak gyakrabban fordulnak elõ a depressziós és a mániás-depressziós betegek között, mint az „átlagpopulációban”. A testsúly (és az étvágy) markáns megváltozása a major depressziós epizód 9 tünete közül az egyik leggyakoribb és ezen tünetek az ismétlõdõ depressziós epizódok során igen nagy konzekvenciával jelentkeznek. A felnõtt populációban, reprezentatív mintán végzett vizsgálatok szerint obezitás esetén (BMI: 30 felett) szignifikánsan (kb. 20-45 %-al) gyakrabban észlelhetõ unipoláris major depresszió vagy bipoláris betegség. Mivel a depressziós betegek döntõ többségénél az akut epizód alatt étvágy- és testsúlycsökkenés észlelhetõ, a depressziós betegek gyakoribb elhízása nem (elsõsorban) a depreszsziós epizódokkal, hanem az életmóddal, a depressziós betegeknél gyakrabban elõforduló diabetes mellitussal, a szintén nem ritka komorbid bulimiával és valószínûleg speciális genetikaibiológiai tényezõkkel, (és gyógyszeresen kezelt betegeknél nagyrészt a farmakoterápiával) függ össze. Ugyanakkor egyes vizsgálatok szerint a depresszió cirkadián tünetei olyan anyagcserefolyamatokat indítanak el a szervezetben, melyek végsõ soron elhízáshoz és inzulin-rezisztenciához vezethetnek. Unipoláris és bipoláris depressziós betegeken végzett vizsgálatok szerint a páciensek 57-68%-a túlsúlyos vagy elhízott, bipoláris betegeknél pedig a metabolikus szindróma gyakoriságát 25 és 49%- közöttinek találták; a metabolikus szindróma elõfordulási gyakoriságát az alkalmazott farmakoterápia pedig tovább fokozza . Az alacsony össz (és HDL) koleszterin hajlamosít depresszióra és szuicidiumra és újabb vizsgálatok szerint az omega-3-zsírsav antidepresszív hatással is rendelkezik. Egyes, az egészséges anyagcsere szempontjából igen fontos életmód-tényezõk (kalória-megszorítás a táplálkozásban, rendszeres testmozgás) protektív faktorok lehetnek a depresszióval kapcsolatban is. Az obezitás kezelésében használt sibutramin és rimonabant depressziót illetve esetlegesen szuicidiumot provokáló hatása az utóbbi évek egyik legnagyobb kihívását jelenti mind a szakemberek mind pedig a betegek számára.

KULCSSZAVAK: bipoláris betegség, cirkadián ritmus, depresszió, életmód, obezitás pszichofarmakonok

A depresszió neurokognitív összetevőinek és nemi különbségeinek vizsgálata

Sárosi Andrea1, Gonda Xénia1, Balogh Gabriella1, Székely Anna2, Sasvári Mária3, Faludi Gábor1

Absztrakt

A major depresszió klinikai tüneteit jellegzetes kognitív folyamatok kísérik. Kutatásunkban a neuropszichológiai jellemzõk nemi különbségeit vizsgáltuk 96 DSM-lV szerint diagnosztizált major depressziós páciens esetében. Módszer. A vizsgálatban 96 akut major depreszsziós páciens vett részt. A hangulatzavar súlyosságát a Montgomery-Asberg Depresszió Skálával, a Hamilton Depresszió Skálával és a Beck Depresszió Kérdõívvel mértük. A neurokognitív funkciók közül a verbális memóriát a Rey Auditív Verbális Tanulási teszttel, a vizuális tanulást a Rey-Osterrieth Komplex Ábrával, a figyelem és végrehajtó funkciókat, valamint a válaszgátlást a Trail Making és a Stroop teszttel vizsgáltuk. Eredmények. A depressziósok minden tesztben a kontroll értékek alatt teljesítettek. Az egészséges csoportban egyetlen teszt esetében sem találtunk nemi különbségeket. A depressziós nõk kognitív interferenciaküszöb mutatója szignifikánsan roszszabb a depressziós férfiakéhoz viszonyítva (Stroop III). A beteg nõk szignifikánsan roszszabb eredményt értek el a vizuális felidézés során a férfiakhoz képest (Rey Osterreith Komplex Ábra). Következtetés. Depressziós betegek teljesítménye valamennyi neurokognitív funkció esetében rosszabb, mint a kontroll személyek teljesítménye. Az egészséges csoporton belül egyetlen teszt esetében sem találtunk nemi különbségeket. A depressziós csoportban a nõk szignifikánsan roszszabbul teljesítettek a vizuospaciális felidézést (ROFT), valamint a kognitív interferenciaküszöböt vizsgáló feladatokban. A képalkotó eljárásokkal nyert kutatási eredmények tükrében vizsgálatunk eredményei arra utalnak, hogy depreszsziós betegek esetében a kognitív funkciók nemi különbségeinek hátterében a hippokampusz funkció eltérõ lateralizáltsága áll.

KULCSSZAVAK: depresszió, neurokogníció, neurokognitív teljesítmény, kognitív diszfunkció, nemi különbség

Absztrakt

A trichotillománia (hajtépegetés) viszonylag ritkán diagnosztizált kórkép; a segítségre szorulók száma lényegesen nagyobb annál, mint amit a pszichiátriai ellátásban tapasztalunk. A BNO-10 és a DSM-IV-TR az impulzuskontroll-zavarok közé sorolja, ám a legújabb, neurobiológiai kutatások és képalkotó eljárások az addikciókkal való rokonságot is alátámasztják. A cikk áttekinti a trichotillománia legújabb szakirodalmát, a terápiás lehetõségekkel együtt. Úgy tûnik, a hangulatstabilizátorok, ezen belül a lamotrigin terápiás effektusa egyre nagyobb hangsúlyt kap a kompulzív-impulzív betegségek, így a trichotillománia kezelésében is. A közlemény felhívja a figyelmet az igen gyakori komorbiditásra (depreszszió, disztímia, OCD) és felhívja a figyelmet a korai traumák patoplasztikus szerepére. Az esetismertetés kapcsán a trichotillomániában alkalmazható komplex terápia számos eleme is bemutatásra kerül.

KULCSSZAVAK: trichotillománia, kompulzívimpulzív kórképek, impulzuskontroll-zavarok, lamotrigin alkalmazása

A Cotard-jelenségről

Nagy Ágnes, Vörös Viktor, Tényi Tamás

Absztrakt

Bevezetés és célkitûzés. Közleményünk célja, hogy átfogóan bemutassuk a hazánkban eddig még részletesen nem tárgyalt Cotard-jelenséget, kiemelve a legújabb kutatási eredményeket fõként az etiológia és neuropszichológia területén. A Cotard-tünet központi eleme a nihilisztikus téveseszme, miszerint a páciens maga, illetve a világ, amiben él, nem létezik. Módszer. Részletes irodalmi áttekintés az internetes tudományos adatbázisok alapján, a releváns cikkek feldolgozása, valamint klinikai eseteink bemutatása. Eredmények. A fentiek alapján a Cotard-tünettan történeti áttekintése, a terminológia, a nozológia, az osztályozási lehetõségek, valamint a differenciáldiagnosztikai szempontok kerülnek bemutatásra az etiológiai tényezõk megbeszélése mellett. Továbbá részletesen leírjuk a kórkép fenomenológiai és pszichopatológiai jellegzetességeit, megemlítve a tünettan egzisztenciálfilozófiai vonatkozásait is. Emellett a mindennapi gyakorlat számára fontos klinikai vonatkozásokat, mint a kezelési lehetõségeket, a kórlefolyást és a prognózist mutatjuk be, melyekhez esetismertetéseket is csatolunk klinikai praxisunkból. Következtetések. A Cotard-jelenség rendkívül érdekes elméleti és gyakorlati vonatkozásai hozzásegíthetik az érdeklõdõt e különleges tünettan alaposabb megértéséhez, könnyebb felismeréséhez és adekvátabb kezeléséhez.

KULCSSZAVAK: Cotard-tünet, nozológia, pszichopatológia, neuropszichológia, esetismertetés

Absztrakt

A pszichiátriai betegségeket nehéz evolúciós szemszögbõl értelmezni, mivel nehezen magyarázható, hogy a természetes szelekció során hogyan marad fenn egy, a reprodukció szempontjából hátrányos jelleg. Az obszesszív-kompulzív zavarral (OCD) kapcsolatban számos evolúciós hátterû munka látott napvilágot, melyek célja ezen ellentmondás feloldása. Az elmúlt évek tudományos kutatásai számos bizonyítékot sorakoztattak fel az OCD evolúciós elméletei mellett. A kutatások azt igazolták, hogy az OCD hátterében igen jelentõs a genetikai faktorok szerepe, neuroanatómiai vizsgálatok eredményei pedig arra utalnak, hogy a betegségben szerepet játszó struktúrák a fenyegetettség és a veszély feldolgozásában szerepet játszó agyi területek. Az OCD két, ellentétes nézõpontú és eltérõ elõfeltevésen alapuló evolúciós modell, az egyéni szelekció és a csoportszelekció szemszögébõl egyaránt értelmezhetõ. Az egyéni szelekció elmélete szerint az obszessziók és kompulziók olyan viselkedésformák eltúlzott vagy rosszul szabályozott variánsai, amelyek alapjában véve elõnyösek, az egyéni túlélés és a reprodukció szolgálatában állnak. Ezért maradnak fenn a természetes szelekció során. A csoportszelekciós elmélet szerint, bár az obszessziók és kompulziók az egyén számára hátrányosak, a csoport fennmaradása szempontjából adaptív mentális állapotok, ill. viselkedésformák. Cikkünkben ismertetjük az OCD egyéni szelekciós és csoportszelekciós elméleteit, és kitérünk az OCD kontinuitás és diszkontinuitás elméleteire is, melyek sok átfedést mutatnak az evolúciós teóriákkal, azonban a betegség fenomenológiai jellegébõl indulnak ki. Ezen megközelítésekbõl elemezzük az OCD jellegzetes nemi és életkori sajátságait. Az OCD evolúciós szempontból történõ tanulmányozása nagymértékben hozzájárulhat a betegség háttértényezõinek, kialakulásának és tüneteinek megértéséhez, és így lehetõséget nyújt a megelõzés és a terápia újfajta szemléletének kialakításában

KULCSSZAVAK: OCD, egyéni szelekció, csoportszelekció, kontinuitás elmélet, diszkontinuitás elmélet, ritualisztikus viselkedések

Absztrakt

A demencia szindrómákhoz társuló viselkedési és pszichés zavarok (BPSD) különbözõ tünetcsoportjai húsz-kilencven százalékos gyakorisággal fordulnak elõ a demencia súlyosságától és a betegek elhelyezésétõl függõen. A BPSD tünetek képezik az osztályos beutalások leggyakoribb okát, és tovább emelik a demenciához társuló morbiditási és mortalitási rizikókat. Legtöbbször ez a nehezen meghatározható tünetcsoport vezet az ápolók pszichés és szomatikus dekompenzációjához. A szindróma gazdasági és társadalmi vonzatai messze meghaladják a demencia kognitív tüneteinek jelentõségét. Jelen összefoglaló célja a BPSD tünetek felismerésével, differenciál-diagnosztikájával és etiopatomechanizmusával kapcsolatos ismeretek áttekintése különös tekintettel az atípusos antipszichotikummal megvalósítható hazai terápiás lehetõségekre. A kezelési stratégiák meghatározásával párhuzamosan alapvetõ fontosságú a BPSD tünetek gyakran komplex (bio-pszicho szociális) kiváltó okainak felderítése. Csak az etiológiai faktorok felismerése után kerülhet sor a nemfarmakoterápiás megközelítésekre az enyhe, középsúlyos szindrómák esetében elsõ választásként. Középsúlyos és súlyos esetekben a farmakoterápiás intervenciók javasolhatóak. A neuropatológiai, neurokémiai és radiológiai vizsgálatok adatai egyértelmûen igazolták, hogy a BPSD tünetek nem egyetlen neurotranszmitter rendszer kóros mûködésére vezethetõk vissza, hanem arányeltolódások mutathatók ki a biogén amin, valamint az excitátoros és inhibítoros transzmitter rendszerek központi idegrendszeri aktivitásában. Ennek megfelelõen a rendelkezésre álló farmakoterápia is irányulhat például a dopaminerg, szerotoninerg, noradrenerg, excitátoros és GABA-erg transzmisszió újrahangolására antipszichotikumok, antidepresszívumok, fázis profilaktikumok és benzodiazepinek alkalmazása révén. A komplex támadáspontú (nem csak egy neurotranszmitter rendszerre ható) atípusos antipszichotikumok közül a risperidon hatékonyságát számos klinikai tanulmány bizonyította a demenciákhoz társuló BPSD tünetek kezelése során. A CATIE-AD vizsgálat elsõ eredményei is ezt erõsítik meg, kiegészítve azzal, hogy az atípusos antipszichotikumok a BPSD tünetek közül az Alzheimer-kórhoz társuló düh, agresszió és paranoid gondolatok kezelésére hatékonyak, a kognitív tünetekre, életminõségre és az ápolási szükségletekre azonban nincsenek hatással.

KULCSSZAVAK: demencia, Alzheimer-kór, viselkedési és pszichés tünetek, antipszichotikum, CATIE-AD, risperidon