2009. december, XI. évfolyam 4. szám

Absztrakt

Klasszifikáció, molekuláris pszichiátria és terápia….

Faludi Gábor

Napjaink pszichiáterei megértették, hogy a neurofarmakológia a pszichiátria és a pszichofarmakológia egyik alaptudománya, mely sajátos hídként funkcionál a pszichotrop szerek hatásmechanizmusa és klinikai javallatok között. A pszichofarmakoterápia egyik fő kérdésének fókuszában az áll, hogy miért kapunk eltérő terápiás választ ugyanazon betegségcsoportban alkalmazott ugyanazon gyógyszerre. Ahelyett, hogy pszichopatológiai kutatásokat végeznénk és a pszichiátriai nozológiát újraértékelnénk, a farmakológiailag heterogén populációban kapott terápiás hatékonyság bizonyítására statisztikai módszerek fejlesztését erőltetjük. A konszenzus alapú klasszifikációk (DSM és BNO rendszerek) és a különböző pszichiátriai becslőskálák használata a pszichiátriai szerek fejlődésében „félkész” (de nem hatástalan!) termékek előállításához vezetett, melyek válogatás nélkül kerülnek felírásra. Az egyközpontú klinikai vizsgálatok multicentrikus, központilag koordinált vizsgálatokká válása pedig létrehozta azt a helyzetet, mely által a farmakoterápia oktatása a gyógyszergyártók kontrollja alá került. 1980-ban a DSM-III, majd 1994-ben a DSM-IV-TM bevezetése szenzitív skálák segítségével lehetővé tették a terápiás hatás bizonyos fokú demonstrációját, de mára kiderült, hogy gátolják az interdiszciplináris fejlődést. A DSM V pár év múlva történő bevezetése sem kecsegtet több sikerrel, ugyanis a molekuláris medicina rohamléptű fejlődésével nem képes lépést tartani és nem képes értelmezni eredményeit. Bár neurobiológiailag orientált klasszifikációs rendszerré próbálják fejleszteni, az utóbbi 30 évben elvesztett nozológiai finomságokat nem sikerült megtalálni. 
     A klinikai gyógyszervizsgálatok heterogén populációban történnek szkizofréniában, a réginek mondott nomenklatúra szerint például hebefrén, paranoid, kataton, vagy szisztémás, nem-szisztémás kórformákat vizsgálnak együtt, vagy ún. study populációkat vonnak be, és utána nem értjük, vajon miért van jelentős mértékű placebo válasz. Ugyanez a helyzet a depresszió kutatásban, klinikailag nyilvánvalóan különálló fenotípusokat kezelnek egy szerrel, és az arra adott terápiás válaszkészséget értékelik, például a paranoid depressziót a vitalisan lehangolt, érzelmileg nem rezonábilis formával és/vagy az iteratív panaszkodó-szorongó, szegényes tematikájú depressziót a hipochondriás formával vetik össze, majd bonyolult  statisztikákkal értékelik a sok esetben szerény farmakológiai válaszokat.A pszichotrop hatást a pszichiátriai betegségben a szer agyi struktúrákon kifejtett hatásmódja szerint értékelik. A jelenlegi neuropszichofarmakológiai kutatások részben az előbb említettek miatt pusztán a nemkívánatos hatások terén adnak releváns visszajelzést a gyártók felé, mivel a pszichotrop szerek hatását farmakológiailag heterogén populáción vizsgálják. 
     A mai gyógyszermarketing célja, hogy a pszichotrop szereket minél szélesebb populációban értékesíthessék, ezért az oktatás egyik fő feladata az lenne, hogy megértesse, ne használják a pszichiátriai szereket válogatás nélkül minden esetben.
     Az oktatás leválasztása a marketingről, a pszichés zavarok terápiás válaszkészséget mutató formáinak identifikálása és a pszichotrop szerek terápiás profiljának felvázolása egy új klasszifikációs módszer, az „Összetett Diagnosztikai Kiértékelő Rendszer” (CODE) segítségével válhat lehetővé. A famakológiailag valid pszichiátriai nozológia fejlesztése alapul szolgálhat annak a módszertannak kidolgozásához, melyet ún. nozológiai homotípusokon alapuló „nozológiai mátrixnak” nevezünk. 
     A nozológiai homotípusok a mentális betegségek elemi egységei, és a nozológiai mátrixban olyan pozíciót töltenek be, mint a nozológiai organizációs alapelvek: 1. totalitás 2. lefolyás és kimenetel 3. polaritás. A nozológiai homotípusok tehát homogénebb populációt jelölnek ki, mint a jelenlegi diagnosztikai rendszerekkel azonosítható bármely betegpopuláció. A pszichotropok az agyi szignáltranszdukcióra és a kórkép lefolyására gyakorolt hatásuk alapján definiálhatók, melyek molekuláris genetikai és agyi képalkotó vizsgálatokkal kiegészülve és a nozológiai mátrix alkalmazásával klinikai eredményekké alakíthatók. 
     A pszichofarmakológiai kutatásokban és a racionális farmakoterápiában új perspektíva nyílhat egy Összetett Diagnosztikai Kiértékelő Rendszer és a nozológiai mátrix használatával, alkalmazásukkal relevánsabb klinikai visszajelzéseket kapna a gyógyszeripar, így lehetővé válna, hogy szelektívebb és személyre szabottabb szereket fejlesszenek ki a mentális betegségek gyógyítására.
Absztrakt

A quetiapin XR antidepresszív hatása unipoláris major depresszióban: a korai hatáskezdet és az alvásjavító hatás szerepe az öngyilkossági kockázat csökkentésében

Rihmer Zoltán


Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest


Bár az utóbbi két évtizedben a depressziók farmakoterápiás lehetőségei folyamatosan javulnak, a terápiára nem, vagy nem kellően reagáló betegek aránya még mindig viszonylag magas. A nem kezelt vagy sikertelenül kezelt depresszió legtragikusabb szövődménye az öngyilkos magatartás, mely depresszió kezelése esetén gyakran az első két hétben (az antidepresszív hatás megjelenése előtt) következik be, és összefüggést mutat a depresszió egyes tüneteivel, elsősorban a szorongással, agitációval és az alvászavarral. Jelen közleményünkben a quetiapin bipoláris és unipoláris depresszióban újabban bizonyított akut antidepresszív hatásának ismertetése mellett a szer depresszióban való alkalmazásának néhány olyan speciális szempontját (korai hatáskezdet és alvásjavító hatás) tárgyaljuk, melyeknek fontos szerepük van a gyakran jelenlévő szuicid kockázat csökkentésében is. 

Kulcsszavak: mirtazapin, major depresszió, inszomnia, öngyilkosság, mellékhatások

Absztrakt

Az agyműködés korfüggő hanyatlásának lassítása (-)-deprenil (Selegilin, Jumex) profilaktikus adagolásával

Miklya Ildikó


Semmelweis Egyetem, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Budapest


Az elmúlt 100 év alatt a fejlett országokban a higiéné, a kemoterápia és az immunológia korszakos fejlődésének eredményeként az emberek átlagos élettartama 55 évről mintegy 80 évre tolódott ki, mely még tovább növelhető, hiszen az ember elérhető maximális életkora 120 év. A Knoll nevéhez fűződő (-)-deprenil volt az első vegyület, mely állatok élettartamát szignifikánsan megnyújtotta (30%). Knoll felismerte, hogy a vegyület kedvező hatása nem a szelektív MAO-B bénításának, hanem annak köszönhető, hogy ismeretlen hatásmóddal fokozza az agytörzsi katecholaminerg neuronok aktivitását. Mivel a dopaminerg neuronok az agy leggyorsabban öregedő neuronjai, és ez a folyamat döntő szerepet játszik az agykéreg teljesítőképességének korfüggő hanyatlásában, javasolta, hogy a szexuális érettségtől kezdve napi 1 mg (-)-deprenil profilaktikus alkalmazásával küzdjünk az agy élettani öregedése ellen. Áttekintve a (-)-deprenil cikkek ezreiben leírt, a vegyületnek szinte minden funkcióra kiterjedő serkentő hatását, érthető, hogy ma a leghatékonyabb öregedésgátló vegyületnek tartják, és már milliókra becsülik azok számát, akik naponta profilaktikus célból az agy öregedése lassításának reményében szedik. Mindazonáltal máig sehol sem végeztek kellő bizonyítást jelentő csoportokon dolgozva olyan vizsgálatot, melyben placebo kontroll mellett győződtek volna meg arról, hogy csökken-e szignifikánsan (-)-deprenil kezelés hatására a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór és az öregkori depresszió manifesztálódása, amint az a vegyület igazolt hatásmódja alapján elvárható. Itt az ideje, hogy itthon szervezzük meg ezt a népegészségügyi szempontból nagyon ígéretes és nagy jelentőségű alapos vizsgálatot, melynek pozitív kimenetele megalapozhatná a (-)-deprenilnek, mint az agy öregedését unikális hatásmóddal lassító gyógyszernek új indikációval történő bevezetését. 

Kulcsszavak: (-)-deprenil, enhancer reguláció, öregedés-lassítás, profilaxis

Absztrakt

Disturbance of Perception in Depressive Disorders in the Different Diagnostical Systems

Sandor Kalmar


Private practice, Kecskemét, Hungary


Introduction: Disturbances of perception play a considerable role in depressed patients’ symptoms. These symptoms are mostly secondary in the daily practice, however, the disturbances of perception of a mild degree lead to cognitive distortions, and they make the recognition of the depression significantly more difficult. Purpose:  To review several systems of diagnostic criteria, five developed in Europe, ten in the area of the United Kingdom, five in the United States and five other diagnostic systems with respect to the kind of significance they ascribe to the disturbances of perception in the presence of the depression. Results: The author establishes that the diagnostic systems examined in case of the patients suffering from depression ascribe different significances to the disturbances of perception despite the fact that all depressed patients suffer from these symptoms. In case of the 23 examined disturbances of perception, out of the 25 systems 20 ascribe significance to fewer than ten symptoms, 11 systems ascribe significance to five or fewer symptoms. In the process of the simplification of the diagnostic systems these symptoms do not obtain emphasis, which makes the establishment of the accurate diagnosis difficult. The author emphasizes that in the background of disturbances of perception the detection of the misshapen reality hides, from which the patients suffer the most. Out of the examined diagnostic systems the European and the complex diagnostic systems ascribe a more considerable emphasis to the disturbances of perception. In Kielholz’s system there are 14, while in the CODE system there are 19 kinds of disturbances of perception. Conclusion: The author establishes that the disturbances of perception and the symptoms developed by the consequences of the disturbances of perception have a greater significance in patients suffering from depressive disorders than it is known in the common knowledge. In fact most of the psychiatric signs and symptoms may be attributable to some kind of disturbance of perception. Out of the examined diagnostic systems Paul Kielholz’s and Thomas Ban’s complex diagnostic system, the CODE-DD takes the significance of the disturbances of perception into consideration in the largest degree. It is necessary to keep in mind that patients suffering from depression with disturbances of perception also present have difficulty in recovery. In the process of the simplification of the diagnostic systems these symptoms may evade the doctors’ attention making the recognition of the illness more difficult and weaken the efficiency of the therapy. It would be justified to indicate the disturbances of perception as a diagnostic criterion in the ICD-11 and in the DSM-V among the illnesses related to depression. Paying attention to the disturbances of perception may transform the system of psychiatric classifications and the research of psychiatric illnesses not only in case of affective disorders but also in case of psychoses. Especially the genetic research concerning the disturbances of perception may support the objective judgement of the psychiatric disorders, its biological tenability could stabilize the situation of psychiatry among medical sciences.

Keywords: disturbance of perception, symptoms, signs, depressive disorders, diagnostic systems.

A gyermekkori abúzusok szerepe a felnőttkori szuicid magatartás kialakulásában

Rihmer Annamária1, Szilágyi Simon2, Rózsa Sándor3, Gonda Xénia4,5, Faludi Gábor4 és Rihmer Zoltán4

Absztrakt

Vizsgálataink során 150, nem violens öngyilkossági kísérletet elkövető személynél
elemeztük a gyermekkori abúzusok hatását az affektív temperamentum-típusokra
és a Gotland Férfi Depresszió Skála értékeinek alakulására. Eredményeink megerősítik
a hazai és nemzetközi adatokat az öngyilkos magatartás és a pszichiátriai betegségek,
a nemkívánatos pszichoszociális tényezők és a negatív életesemények szoros kapcsolatát
illetően, ugyanakkor új adatokat is szolgáltatnak az egyes affektív temperamentum-típusok, a férfi típusú depresszió és a súlyosan traumatizáló negatív életesemények egymással
való szoros összefüggésére, illetve ezeknek a szuicid magatartásra hajlamosító szerepére
vonatkozólag. A gyermekkori fizikális és/vagy szexuális abúzust elszenvedők szignifikánsan magasabb értékeket mutatnak a TEMPS-A ciklotím és irritábilis alskáláin (p<0.05).
A Gotland Férfi Depresszió tünetcsoportja egyformán nagyon gyakori és egyformán
súlyos a nem violens szuicid kísérletet elkövető férfiaknál illetve nőknél, és ugyancsak nemi
különbség nélkül szignifikánsan súlyosabb volt (p<0.01) azoknál, akik gyermekkorukban
mind fizikális, mind szexuális abúzus áldozatai voltak.

Kulcsszavak: affektív temperamentum típusok, gyermekkori abúzus, Gotland Férfi
Depresszió Skála, öngyilkossági kísérlet

Fenntartó Suboxone terápiával szerzett kezdeti tapasztalatok

Zsolt Demetrovics, Judit Farkas, Jozsef Csorba, Attila Nemeth, Barbara Mervo, Janos Szemelyacz, Eniko Fleischmann, Akos Kassai-Farkas, Zsolt Petke, Tibor Orojan, Sandor Rozsa, Peter Rigo, Sandor Funk, Mate Kapitany, Anna Kollar, Jozsef Racz

Absztrakt

Háttér: A Suboxone (buprenorphine/naloxon kombinált készítmény) új, az opiátfüggők szubsztitúciós terápiája során alkalmazható szer, amely Magyarországon 2007 novemberében került bevezetésre. A sublingualisan alkalmazandó gyógyszer, parciális μ-receptor agonista buprenorphine-t, valamint μ-receptor antagonista naloxont tartalmaz; 4:1 arányban. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a Suboxone hazai bevezetését követően a szer alkalmazásának monitorozása, hatékonyságának elemzése volt. Módszer: A vizsgálatban három budapesti és három vidéki drogambulancia vett részt. Ezeken a kezelőhelyeken valamennyi, 2007 novembere és 2008 márciusa között Suboxone fenntartó kezelésre terápiába vett kliens, összesen 80 fő (55 férfi és 35 nő, átlagéletkor 30 év, SD=5 év) bekerült a vizsgálati mintába. A kezelés hat hónapos időtartama alatt négy alkalommal történt adatfelvétel: a kezelésbe kerüléskor, illetve egy hónappal, három hónappal és hat hónappal a kezelés megkezdését követően. Alkalmazott mérőeszközök: Addikció Súlyossági Index, SCID-I, SCID-II, Hamilton Depresszió Skála, Hamilton Szorongás Skála, STAI-S Állapot Szorongás Kérdőív, Beck depresszió kérdőív, Heroin Sóvárgás Kérdőív, WHO Jól-lét kérdőív, Észlelt Stressz kérdőív, ADHD retrospektív kérdőív, TCI rövidített változata, a Megküzdés Módjai kérdőív. Eredmények: Az összesen kezelésbe vont 80 heroinfüggő személy közel negyede (18 fő; 22,5%) egy hónapon belül (többségük, 12 fő [15%] egy héten belül) esett ki a kezelésből, illetve tért át metadon szubsztitúcióra. Ezt követően azonban csökkent a kiesések száma. A hat hónapos vizsgálati periódust 32 fő (40%) fejezte be. A kezelés első hónapja során valamennyi vizsgált pszichológiai és viselkedési dimenzióban szignifikáns pozitív irányú változást tapasztaltunk, ami a későbbiek során is fennmaradt. Következtetések: A Suboxone-nal szerzett kezdeti tapasztalatok szerint a gyógyszer jól tolerálható és opiátfüggők szubsztitúciós terápiájában sikeresen alkalmazható. A kezelés kritikus időszakának az első egy-két hét tűnik; a kiesések aránya ebben az időszakban magas, a sikeres átállást követően azonban várható a hosszú távú kezelésben maradás. A kezelésbevételt követően kiemelt figyelmet kell fordítani a beteg tájékoztatására különös tekintettel az első egy hétben megjelenő elvonási tünetek vonatkozásában, ami nagyban hozzájárulhat a sikeres kezelésben tartáshoz.

Kulcsszavak: Suboxone, buprenorphine, naloxon, heroin szubsztitúció, fenntartó kezelés, hatékonyság, Magyarország

Absztrakt

Mind a szkizofrénia, mind a bipoláris betegség terápiájában használatosak antipszichotikumok, melyek közül hazánkban is egyre több második generációs antipszichotikum (SGA) elérhető már. A vizsgálatok eredményei megoszlanak az egyes SGA-k hatékonysága tekintetében, az azonban egyértelmű, hogy mellékhatás profiljuk jelentősen eltér. A quetiapin a legjelentősebb mellékhatások, azaz az extrapiramidális tünetek, súlygyarapodás, metabolikus elváltozások és prolaktinszint-emelkedés tekintetében igen kedvező mellékhatásprofillal bír, s ezért a mellékhatások iránt különösen érzékeny bipoláris betegek körében alkalmazása igen javasolt. Esetleírásainkban 4 betegünk esetét ismertetjük, akik pszichotikus tünetekkel és emelkedett hangulattal járó dekompenzációjuk kezelésére sikerrel részesültek quetiapin*  terápiában.

Kulcsszavak: quetiapin, pszichózis, emelkedett hangula