A Magyar Pszichofarmakológusok Társaságának tevékenysége

   Feltételeit az MPPT alapszabálya rögzíti, mely kiegészül azzal, hogy pártoló tagként a – MOK nyilvántartása szerint – pszichiátereit és neurológusait is nyilvántartjuk.

A vezetőség tagjainak létszámát a tisztújító közgyűlés állapítja meg. Ha a vezetőségi tag működésében tartósan akadályozott, a következő közgyűlésig a választott tag helyett a vezetőség kooptál. A vezetőség az elnökség tisztújító közgyűlése után még legalább egy, de legfeljebb három hónapig marad hivatalban és előkészíti az új vezetőség első ülését, ahol az átadás megtörténik.

   A vezetőség ülésein – a főtitkár által előterjesztett írásos anyagok alapján – ellenőrzi az elnökség tevékenységét, illetve elvi és gyakorlati kérdésekben döntéseket hoz. Felügyeli az MPPT tudományos, oktatási, szervezési és publikációs tevékenységét. A napirendet és annak írásos anyagait az ülést megelőzően legalább két héttel korábban kell megküldeni.

   Az MPPT elnökségének tagjai: elnök és főtitkár, további tagjai lehetnek: az elnök javaslatára megválasztott alelnök, és a főtitkár javaslatára megválasztott pénztáros. Az elnököt és főtitkárt ugyanarra a tisztségre egyszer lehet újraválasztani, más pozícióra választhatók. Az elnökség további tagjai korlátozás nélkül újraválaszthatók. A vezetőség évente két alkalommal, az elnökség a szükségnek megfelelően, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. A főtitkár gondoskodik arról, hogy az elnökségi üléseken megtárgyalandó anyagok legalább egy héttel az ülést megelőzően az elnökség tagjainak rendelkezésére álljanak. A közgyűlések közötti időszakban az MPPT ügyeit az elnök és főtitkár irányítja. A főtitkár gondoskodik arról, hogy az MPPT adminisztrációja (tagnyilvántartás, tagdíjbefizetések) levelezése, társadalmi kapcsolatai, oktatási, tudományos, szervezési és publikációs tevékenysége zökkenőmentes legyen. Az elnök, a főtitkár és a pénztáros közösen felelnek az MPPT szakszerű és gazdaságos működéséért.