útmutató a szerzőknek

A folyóirat célja, hogy fórumot biztosítson a neuropszichofarmakológia terén végzett magas színvonalú klinikai és alapkutatás eredményeinek gyors és széles körű közléséhez. Olyan kutatások ismertetésére helyezi a fő hangsúlyt, melyek betekintést nyújtanak a neuropszichiátriai betegségek biológiai alapjaiba és ezáltal elősegítik gyógyszeres kezelésüket. A lap olyan tanulmányokat vár közlésre, amelyek a biológiai és pszichológiai tudományok területéről származnak és a neuropszichofarmakológia hagyományos, újszerű vizsgáló eljárásainak bemutatásával előmozdítják a szakma fejlődését. A cikkek között találhatók kutatási eredmények, klinikai vizsgálatok, rövid tanulmányok, esettanulmányok, módszertani levelek, szakirodalmi áttekintések, rövid beszámolók új eredményekről, olvasói levelek, hipotézisek, kommentárok, új módszerek ismertetése.

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztőséget illeti. Az útmutató gondos tanulmányozása és a kéziratnak az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéziratok szerkesztőségi feldolgozását.

A Neuropsychopharmacologia Hungarica szerkesztősége egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy a nemzetközi közönség felé is kommunikálja a hazai tudományos eredményeket, ezért előnyben részesíti az angol nyelvű kéziratokat.

A kéziratokat elektronikus formában kérjük beküldeni.

 

A kézirat tartalmazza:

 1. címoldal
 2. magyar összefoglalás, kulcsszavak
 3. angol összefoglalás, az angol címmel, key words
 4. rövidítések jegyzéke (ha van)
 5. szöveg
 6. irodalomjegyzék
 7. táblázatok
 8. ábrajegyzék
 9. ábrák, külön mellékletként

 

Az oldalszámozást a címoldallal kezdve kell megadni.

  1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kézirat címe, mely rövidítést nem tartalmazhat, a szerzők neve – az utolsó szerző neve előtt „és” -, a szerzők munkahelye (feltüntetve a várost is), pontos utalással arra, hogy mely szerző mely munkahelyen dolgozik.

  2-3. Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, külön-külön lapon. Nem tartalmazhat rövidítéseket. Megszerkesztésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: a “Célkitűzés”, “Módszer”, “Eredmények” és “Következtetés(ek)” lényegre törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán az összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lényegének megértéséhez. A magyar és az angol összefoglalás hossza igazodjon egymáshoz, az egy szabvány gépelt oldalt – külön-külön – ne haladják meg. Új bekezdések egyik összefoglalóban sem szerepelhetnek. Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmazni. Ha ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index Medicus alapelvei az irányadók.

  4. A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidítésekről külön jegyzéket kell készíteni.

  5. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó számára. Eredeti közleménynél a bevezetőben néhány mondatban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történeti bevezetést kerülni kell. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb eredeti közleményekre, összefoglalókra kell korlátozni. A bevezetés külön alcímet nem kap. A módszertani részben világosan és pontosan kell leírni azokat a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket megkapták. Amenynyiben a módszereket már közölték, csak a metodika alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő irodalomra. Klinikofarmakológiai vizsgálatok esetén a kézirathoz csatolni kell az illetékes etikai bizottság állásfoglalását, és ezt a módszertani részben fel kell tüntetni. Állatkísérletek esetén a Magyar Tudományos Akadémia Egészségügyi Tudományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó etikai kódexe érvényes. A metodikai részben erre utalni kell. A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni. Ötven alatti esetszámnál az értékek törtként való megadását és a százalék érték zárójelben történő feltüntetését kérjük. Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan kell megszerkeszteni. A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó legújabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal, amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az eredmények újszerűsége világosan tűnjön ki. A “Módszerek”, “Eredmények”, “Megbeszélés” részek megfelelő alcímeket kapjanak. A közlemény hossza: a konkrét szöveges rész az összefoglaló referátumoknál a 15, az eredeti közleményeknél a 10, a rövid kísérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, minden egyéb kéziratnál a 10 szabvány gépelt oldalt (30 sor, 60 leütés) nem haladhatja meg.

  6. Csak azok az irodalmi hivatkozások sorolhatók fel, melyekre a szövegben utalás történt és direkt kapcsolatban vannak a kutatott problémával. Az idé-zett hivatkozások száma lehetőleg ne haladja meg az 50-et. A kézirat szövegében az utalásban a szerző vezetékneve és az évszám szerepeljen, vesszővel elválasztva, zárójelben (Nagy, 2009). Két szerző esetén mindkét szerző neve, köztük „&”(Nagy & Kiss, 2009), kettőnél több szerző esetében az első szerző neve és „et al.” szerepeljen (Nagy et al., 2009). A kézirat szövegében egy zárójelen belül több hivatkozás esetén az egyes hivatkozásokat kérjük pontosvesszővel elválasztani (Nagy et al., 2009; Kiss et al., 2010).
       A kézirat végén szereplő irodalomjegyzékben  a hivatkozásokat abc-rendben kell megadni, egymás alá, minden szerző nevét megadva. A folyóiratok nevének nemzetközi rövidítését kell használni.
       Példák: 
       Hivatkozás folyóiratcikkre: Van der Geer, J, Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A. (2000) The art of writing a scientific article. J Sci Commun, 163: 51–59.
       Hivatkozás könyvre: Strunk Jr., W., White, E.B. The Elements of Style, third ed. Macmillan, New York, 1979.
       Hivatkozás könyvfejezetre: Mettam, G.R., Adams, L.B. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones, B.S., Smith , R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, 1982, pp. 281–304.
       Az irodalomjegyzék végén meg kell adni a levelező szerző nevét és pontos címét. Amennyiben a szerző automatikusan generálja az irodalmi hivatkozásokat a szövegben, szíveskedjék a generálást átfordítani Wordbe, ugyanis a további számítógépes konverziók során a generált szövegrészek elvesznek.

  7. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön lapon megadva. A címben és a táblázatban szereplő esetleges rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepeljen.

  8. Valamennyi ábra címét és a hozzá tartozó esetleges rövidítések magyarázatát egy közös lapon kell megadni. Amennyiben az ábra számítógépes formában készült, kérjük feltüntetni a használt eszköz nevét, verziószámát is. Power Point vagy “embedded” ábrák nyomdai célra használhatatlanok. Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

  9. Korábban már közölt fotó, ábra csak az érintett szerző vagy kiadó engedélyével közölhető.  

  10. Azokat a kéziratokat, melyek esetében nem teljesülnek a folyóirat formai kritériumai, a szerkesztőség átdolgozásra visszaküldi.

  Kémiai nevek és rövidítések. Gyógyszerek esetén a nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni. Ha márkanév említésre kerül, meg.  

  Ortográfia. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írhatók magyar helyesírás szerint, egyébként etimologikus írásmód követendő. 

  Kérjük, hogy a szerzők törekedjenek a magyar, illetve angol nyelv nyelvtani, helyesírási és stilisztikai szabályainak betartására.

  A kézirat beküldési helye:

  dr. Faludi Gábor
  e-mail: faludi.gabor@med.semmelweis-univ.hu