2012. március, XVI. évfolyam, 1. szám

Szerkesztői Levél

Személyre szabott orvoslás a pszichiátriában – egy régi koncepció új értelmezésben


Molnár Mária Judit

Absztrakt

Személyre szabott orvoslás a pszichiátriában – egy régi koncepció új értelmezésben

Molnár Mária Judit

Az új molekuláris biológiai technikáknak köszönhetően a diagnosztikában egyre több genetikai tesztet alkalmazunk, és a teljes humán genom szekvenciájának azonosítása új távlatokat nyit nemcsak a betegségek hátterében álló molekuláris mechanizmusok megismerésében, de az egyes kezelések területén is paradigmaváltás észlelhető. A paradigmaváltás a személyre szabott orvoslás fogalmához kötődik, amely definíciója szerint az egyén genomikája, a rá ható környezeti tényezők, valamint egyéb betegségei ismeretében választja ki a leghatásosabb, ugyanakkor legkevesebb mellékhatással rendelkező kezelési módot. A nagy népbetegségeken belül a genomika segítségével alcsoportokat képez, és igyekszik a betegséget minél koraibb stádiumban felismerni.

A személyre szabott orvoslás koncepció nem új a medicinában, de a genomika fejlődésének köszönhetően újból divatos fogalommá vált. Már Hippokrátész megfogalmazta, hogy nem a betegséget, hanem a beteget kell gyógyítani, azonban a terápiára adott válasz nagy variabilitására 1892-ben Sir William Osler, a modern medicina atyja mutatott rá. A pszichiátriában először 1952-ben Osborn használta ezt a fogalmat „Psychiatry and Medicine: An Introduction to Personalized Medicine” című könyvében. Ő nem genetikai alapokon közelítette meg az individualizált kezelési stratégia felállítását, hanem az egyedi pszichológiai mechanizmusokkal támasztotta azt alá. Osborn pszichoanalízis szemléletű individualizált kezelési stratégiája ma már nem a legmodernebb szemléletet tükrözi, azonban be kell látni, hogy helytelen lenne a személyre szabott orvoslás kapcsán csak a genetikára fókuszálni. Az individualizált terápiás stratégia globális szemléletet kíván meg az orvostól, hiszen a gyógyszerhatást a genomikai változók mellett az életkor, a nem, az egyénre ható környezeti tényezők, a fogyasztott ételek, italok, dohányzás, a társbetegségek (pl. máj- és vesebetegség), valamint a komedikáció is nagymértékben befolyásolja. A genetikai adottság farmakogenomikai tesztekkel vizsgálható. A többi tényező vonatkozásában pedig a klasszikus orvoslás tapasztalatai mellett farmakológiai ismeretek, valamint a modern epigenetikai kutatások eredményei segítenek a terápiás stratégia felállításában.

De vajon miért került épp most a kutatások központjába a személyre szabott orvoslás? Ennek több oka is van. Egyrészt a molekuláris biológia fejlődése olyan új technológiákat eredményezett, melyekkel egyre könnyebben megismerhetjük a teljes humán genomot, és értelmezhetjük az egyes genomiális variációk jelentőségét, másrészt új igény vetődött föl a gyógyszerek fejlesztése területén. A XX. század második felében a gyorsan fejlődő gyógyszeriparnak köszönhetően számos új gyógyszer látott napvilágot a nagy népbetegségek gyógyítására. A gyógyszertörzskönyvezéshez multinacionális, randomizált klinikai vizsgálatok eredményeit használták föl, amelyek nem vették figyelembe az egy adott diagnózis hátterében álló különböző etiológiai tényezőket. Ezek a klinikai vizsgálatok statisztikai szempontból közelítették meg az egyének közötti különbözőséget, azaz az „evidence based medicine” elve alapján próba-szerencse módszerrel elemezték nagy populációkban, hogy az adott kórkép, pl. a depresszió hogyan reagál egy-egy szerre. A cél nem az volt, hogy azt vizsgálják, hogy egy konkrét beteg reagálni fog-e egy adott gyógyszerre és lesz-e annak mellékhatása vagy sem, hanem arra törekedtek, hogy egy adott betegségcsoportról szerezzenek információt. A stratégia következménye az lett, hogy a jelenleg forgalomban lévő gyógyszerek 70–80 százaléka csak a betegek 40–50 százalékában hatásos, a gyógyszerek okozta mellékhatás pedig a hatodik leggyakoribb halálok. A jelenlegi reaktív orvoslás nem elég hatékony: évente világszerte kb. 850 milliárd dollárt költünk egészségügyi kiadásokra, ebből 370 milliárdra becsülik a hatástalan gyógyszerek értékét. Mindebből az következik, hogy paradigmaváltásra van szükség. Az új paradigmát a személyre szabott orvoslás stratégiája jelenti, melynek segítségével célzottabban tudjuk kezelni a betegeket, megteremtődik a preventív orvoslás lehetősége, és javul a költséghatékonyság.

A pszichofarmakológiában igen gyakran vetődik föl az igény a genetikai vizsgálatokon alapuló individualizált gyógyszerválasztás iránt, hiszen az alkalmazott szerek gyakran évekig tartó alkalmazása igen súlyos mellékhatásokat eredményezhet. A klinikusok szolgálatában ma még csak néhány farmakogenomikai vizsgálat áll, melyek elsősorban az antidepresszívumok és antipszichotikumok metabolizmusában résztvevő máj citokróm P450 izoenzimek génjeinek polimorfizmusaira fókuszálnak. Számos szerző javasolja a kezelés előtti CYP450 genotipizálást (CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9), melyek segítségével a lassú, intermedier, normál és ultrarapid metabolizálók elkülöníthetőek, így az optimális dózis könnyen beállítható, és számos mellékhatás megelőzhető. A CYP2D6, CYP2C19 teszteket az FDA is engedélyezte.

Mostanában a tesztek sora bővül a szerotoninreceptor és -transzporter gének vizsgálatával. A szerotonintranszporter gén (5’-HTTR) rövid és hosszú alléljainak különböző élettani jelentősége van. A rövid allél néhány antidepresszívum esetében igen rossz hatékonyságot jósol, és bipoláris betegekben növeli a gyógyszerindukálta mánia lehetőségét, míg a hosszú allél a lítium várhatóan jó hatását jelzi. A szerotonin 2A receptor gén a citalopram kedvező hatását prediktálhatja.

Ezek a tesztek különösen ajánlottak olyan betegeknél, akiknek rossz a complience-ük, illetve akik pszichiátriai betegségük következtében eleve rettegnek a gyógyszermellékhatásoktól, és nehezen fogadják el a farmakoterápiát. A farmakogenetikai vizsgálatokat nemcsak akadémiai diagnosztikai laboratóriumok, hanem profitorientált laboratóriumok is kínálják. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy ezeknek a privát laboroknak a portfoliójában sok esetben olyan vizsgálatok is megjelennek, melyek validitása kérdéses. A szolgáltatások útvesztőjében való eligazodást számos továbbképző kurzus és konferencia segíti. A Mayo Clinic eddig több mint 2000 pszichiáter számára szervezett farmakogenetikai kurzust, melyen elsajátíthatták a pszichofarmakogenomika alapjait, azt, hogy mikor és kinek érdemes a genetikai teszteket rendelni, és hogyan értelmezzék az eredményeket. Magyarországon a Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság (www.mszmt.hu) és a Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság (www.mknt.hu) konferenciáin juthatnak az érdeklődők hasznos információkhoz.

Az individualizált terápiás stratégia felállítása kapcsán nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy sok gyógyszer esetében a genetikai tényezők a gyógyszerválasz megjóslásában kevésbé fontosak, mint a nem-genetikai tényezők (pl. dohányzás, komedikáció stb.), így holisztikus személet nélkül senki ne próbálja megjósolni betege számára, hogy melyik gyógyszer a leginkább hatékony és legkevésbé káros. A részletes anamnézis, a beteg teljes kórtörténetének és betegsége dinamikájának ismerete ugyanolyan fontos ma is, mint Hippokrátész idejében. A különbség az, hogy egy jó orvosnak a globális szemlélet mellett az alap genomikai ismeretekkel is rendelkeznie kell.

Buprenorphin/naloxon szubsztitúció alatt álló ópiátfüggők pszichoszociális tüneteinek változásai hathónapos terápia során

Petke Zsolt, Csorba József, Mészáros Judit, Vingender István, Farkas Judit, Demetrovics Zsolt, Kovács Zsuzsanna, Menczel Zsuzsa, Pataki Zoltán, Simor Péter, Havasi Anna, Melles Katalin, Márványkövi Ferenc és Rácz József

Absztrakt

Buprenorphin/naloxon szubsztitúció alatt álló ópiátfüggők pszichoszociális tüneteinek változásai hathónapos terápia során

Petke Zsolt1, Csorba József2, Mészáros Judit3, Vingender István3, Farkas Judit4, Demetrovics Zsolt4, Kovács Zsuzsanna5, Menczel Zsuzsa5, Pataki Zoltán6, Simor Péter7, Havasi Anna3, Melles Katalin8, Márványkövi Ferenc9 és Rácz József1,9


1 SE-ETK, Addiktológiai Tanszék
2 Nyírő Gyula Kórház, Drogambulancia és Prevenciós Központ
3 SE-ETK
4 ELTE-PPK, Klinikai Pszichológiai és Addiktológiai Tanszék 
SE-ETK, Alkalmazott Pszichológiai Tanszék
6 Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat, Soroksári Addiktológiai Centrum
7 Nyírő Gyula Kórház, Addiktológiai Osztály
8 ELTE-TATK, Statisztika Tanszék
9 ELTE, Pszichológiai Intézet

 


Célkitűzések: Vizsgálatunk célja a Suboxone-szubsztitúcióban kezelt kliensek vezető pszichológiai tüneteiben (szorongás, depresszió, sóvárgás) történt változások felmérése volt az első fél éves terápia alatt, valamint ezt követően a változások értékelése a betegek függőségi jellemzői alapján (ASI). Módszer: A függőség mértékét az Addikció Súlyossági Index (ASI) alkalmazásával vizsgáltuk, a pszichiátriai tüneteket a SCID I és SCID II segítségével térképeztük fel az I. és II. tengely zavarokra vonatkozóan. A sóvárgás mértékét a Heroin Craving Questionnaire alkalmazásával mértük. A depressziós tünetek mérésére a BDI és HAM-D magyar változatát használtuk. A szorongás mérésére a Spielberger Állapot Szorongás Kérdőívet (STAI-S), valamint a 14 tételes Hamilton Szorongás Skála (HAM-A) magyar változatát használtuk. Valamennyi, 2007 novembere és 2008 áprilisa között Magyarországon Suboxone-terápiába kerülő ópiátfüggő személyt bevontunk a vizsgálatba (n=80). A Suboxone-terápia lehetősége összesen hat kezelőhelyen volt hozzáférhető ebben az időszakban. Eredmények: A vizsgált viselkedési, illetve tüneti dimenziókban az első hónap során szignifikáns javulás mutatkozott valamennyi vizsgált területen. Az egyetlen kivétel az ASI foglalkoztatás/megélhetés dimenziója, itt az elmozdulás csak tendencia szintű. A kezelés következő öt hónapja során azonban nem mutatkozott további javulás vagy romlás a vizsgált területeken, az egyetlen kivétel az ASI foglalkoztatás/megélhetés dimenziója volt. Következtetések: Eredményeink alapján az ópiát-szubsztitúciós terápiában jól alkalmazható terápiás módszer a buprenorphin/naloxon kombinált készítmény

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(1): 7-17; doi: 10.5706/nph201203001)

Kulcsszavak: problémás szerhasználat, pszichiátriai és viselkedési zavar, felépülés, szubsztitúció

Acetilkolin-észteráz gátlás és szérum lipokinek Alzheimer-kórban: barát vagy ellenség?

Kovács János, Pákáski Magdolna, Juhász Anna, Fehér Ágnes, Drótos Gergely, Fazekas Örsike Csilla, Horváth László Tamás, Janka Zoltán és Kálmán János

Absztrakt

Acetilkolin-észteráz gátlás és szérum lipokinek Alzheimer-kórban: barát vagy ellenség?

Kovács János1, Pákáski Magdolna1, Juhász Anna1, Fehér Ágnes1, Drótos Gergely1, Fazekas Örsike Csilla1, Horváth László Tamás2, Janka Zoltán1 és Kálmán János1


Pszichiátriai Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut


Az Alzheimer-kór (AK) természetes lefolyása során a testtömeg index (BMI) csökken, melynek hátterében többek között a centrális lipidmetabolizmus zavarát feltételezik, de a pontos mechanizmus még nem ismert. Az adipokinek (adiponektin, leptin) a zsírszövet által termelt hormonok, melyek a glükóz- és lipidmetabolizmusra hatnak, a hypothalamusban pedig az energiafelhasználás növelésén keresztül anorexigének. Vizsgálatunkban arra a kérdésre szerettünk volna választ kapni, hogy az AK terápiájában jelenleg használt egyik acetilkolin-észteráz (AChE) gátló szer, a donepezil hogyan befolyásolja az AK betegek szérum adipokin szintjeit és metabolikus paramétereit. Klinikailag diagnosztizált 26 enyhe és középsúlyos AK beteg önkontrollos vizsgálata során 10 mg/nap donepezil beállítása történt a szakmai protokoll elvárásai szerint. A vizsgálat kezdetén, valamint 3 és 6 hónap múlva szérum adiponektin, leptin, LDL, HDL, triglicerid szinteket mértünk, valamint BMI indexet és ApoE polimorfizmust határoztunk meg. Az adatokat SPSS 17 statisztikai programmal értékeltük. A donepezil kezelést megelőző kiindulási értékekhez képest a szérum adiponektin szintek tendenciaszerűen nőttek, a leptin értékek pedig tendenciaszerűen csökkentek a harmadik hónapban. A kezelés hatodik hónapjára az adiponektin szintek szignifikánsan nőttek (p=0.007), a leptin értékek pedig csökkentek (p=0.013). A BMI (p<0.001) és a haskörfogat (p=0.017) is szignifikáns mértékben csökkent a hatodik hónapban a kiindulási értékekhez képest. A lipidprofil-értékekben nem találtunk eltérést a két időpontban, és az ApoE 4 allél hordozása sem volt összefüggésben a vizsgált paraméterekkel. Az irodalomban elsőként számolunk be az AChE gátló donepezil kezelés lipokinek szintjét módosító hatásáról, amely jelenlegi ismereteink szerint multiplex hatású, ellentétes, azaz mind patoplasztikus, mind protektív jelleggel befolyásolja az AK jelenleg ismert patomechanizmusát, és protektívnek minősül az AK számos rizikótényezője tekintetében. Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy az AChE gátló kezelés testsúlyt csökkentő hatását figyelembe kell vennünk az AK betegek hosszútávú terápiája során.

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(1): 19-27; doi: 10.5706/nph201203002)

Kulcsszavak: Alzheimer-kór, demencia, donepezil, lipokin, adiponektin, leptin, apolipoprotein E, testsúly, lipid

Absztrakt

The “blue” side of glutamatergic neurotransmission: NMDA receptor antagonists as possible novel therapeutics for major depression

Reka Szakacs, Zoltan Janka and Janos Kalman


Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Szeged, Szeged, Hungary


In spite of the wide-ranging, continuously expanding arsenal of antidepressants and intensive research on depression, the treatment of severe, recurrent mood disorders as well as antidepressant-resistant refractory mood disturbances has not yet entirely been solved. In this article we attempt to review some data from the growing body of evidence that underlie the presumed implication of the glutamatergic neurotransmission in severe mood disorders and thereby some strategies allowing reinstatement of the normal functioning of the glutamatergic system, particularly through N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptors. Thus, here we focus on one of the most promising ones, the NMDA receptor-modulating agents including competitive NMDA antagonists, glycine site partial antagonists and channel site antagonists: high- and low-affinity non-competitive NMDA receptor blockers. The glutamate-modulating therapies that specifically affect this system, above all low-affinity non-competitive NMDA receptor antagonists such as amantadine and its derivative memantine which are clinically well tolerated and currently used in other indications hold considerable promise for the development of new, improved antidepressants to treat severe, recurrent and refractory mood disorders.

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(1): 29-40; doi: 10.5706/nph201203003)

Keywords: mood disorders, depression, glutamatergic neurotransmission, NMDA antagonists, antidepressant

Gazdasági világválság, munkanélküliség és öngyilkosság

Duleba Tímea, Gonda Xénia, Rihmer Zoltán, és Döme Péter

Absztrakt

Gazdasági világválság, munkanélküliség és öngyilkosság

Duleba Tímea1, Gonda Xénia1, Rihmer Zoltán1,2 és Döme Péter1


Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest
Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest


Tekintettel az évek óta húzódó globális gazdasági válságra, időszerűnek tűnik ennek lehetséges és várható pszichiátriai vonatkozásait számba venni. Tanulmányunkban röviden áttekintjük a releváns irodalmi előzményeket, amelyek a recesszió – és az ezzel szorosan együttmozgó munkanélküliség – szuicid mortalitásra gyakorolt hatásával foglalkoztak, illetve azokat az elméleteket, amelyek a két változó közötti összefüggést próbálják magyarázni. A szuicid magatartás rendkívül komplex jelenség (bekövetkezésének esélyét számtalan környezeti és genetikai tényező befolyásolja, melyek között ráadásul különféle interakciók mutathatóak ki), így számos rizikófaktorának az önálló magyarázó ereje csak csekély lehet, ami metodológiailag is nehézkessé teszi vizsgálatukat. Bár az eredmények nem teljesen konzisztensek, mégis úgy tűnik, hogy a munkanélküliség – részben független – rizikófaktora mind a depressziónak, mind az öngyilkosságnak. A jelenleg is folyamatban lévő gazdasági válság öngyilkossági adatokra való hatását vizsgáló első tanulmányok eredményei szintén megerősítik a munkanélküliség növekedését kísérő szuicidráta-emelkedést az Európai Unió régebbi és újabban csatlakozott országaiban egyaránt. Bár az öngyilkosság legfőbb kockázati tényezője a pszichiátriai betegség, elsősorban a hangulatzavar, a jelenség hátterében szerepet játszó egyéb folyamatok feltárása és összefüggéseiben való megértése fontos eszköz lehet az öngyilkosság predikciójában és prevenciójában a veszélyeztetett személyek illetve a populáció szintjén egyaránt, és a veszélyeztetettek esetében a célzott farmakoterápiás beavatkozások megtervezésében.

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(1): 41-50; doi: 10.5706/nph201203004)

Kulcsszavak: munkanélküliség, gazdasági válság, öngyilkosság, depresszió

Absztrakt

Felnőttkor – gyermekkor – felnőttkor: Hosszútávú kezelés a gyermek és felnőtt pszichiátriában

Balázs Judit1,2, Tolna Judit3, Gádoros Júlia2 és Dallos Gyöngyvér2


1 ELTE PPK, Pszichológia Intézet, Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék, Budapest
2 Vadaskert Alapítvány, Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest
3 Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest


A pszichiátriai betegségek családi halmozódása régen ismert tény. Esetenként változó, hogy ez mennyiben vezethető vissza biológiai, mennyiben pszichogén, illetve szocializációs okokra. Azt is tudjuk, hogy a szülőknek igen nagy a szerepe abban, hogy a gyermekük szükség esetén részesül/részesülhet-e a megfelelő pszichiátriai ellátásban. Kéziratunkban a gyermekkor és a felnőttkor sokrétű összekapcsolódását három pszichiátriai eseten keresztül szeretnénk bemutatni. Az első ismertetés laktációs pszichózissal kezdődik, és az ekkor született, 15 éves korában pszichotikussá vált lány nagykorúvá válásával fejeződik be. E 18 év alatt számos, pszichiátriai szempontból jelentős esemény történt a családban. A gondozás során egy-egy új pszichés probléma kapcsán újabb és újabb titkok tárultak fel, magyarázatát adva régi történéseknek, lehetőséget kínálva a pszichoedukációra és pszichoterápiára. A szülők betegségeinek, élettörtének megismerése a család félelmei ellenére segítséget jelentett a kislány tüneteinek értékelésében, a diagnózis felállításában és a terápia beállításában, fenntartásában, a jelenlegi kompenzált állapot elérésében. Az utána következő két eset figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) diagnózisú kisfiúk történetét mutatja be. Az egyik fiú 6 éves kora óta áll kezelés alatt, most 11 éves, a másik fiú 8 éves volt, amikor a család segítséget kért, jelenleg 15 éves. A felajánlott kezelésre a két család eltérő módon reagált, de mindkét esetben folyamatos kezelés alatt állnak a gyermekek. E két, különbözőképpen alakuló eset kapcsán szeretnénk bemutatni a gyermekkori ADHD hosszan tartó kezelése során a gyermekeket és családjukat.

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(1): 51-58; doi: 10.5706/nph201203005)

Kulcsszavak: gyermekkor, felnőttkor, pszichózis, figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD)