2014. március, XVI. évfolyam, 1. szám

Sürgősségi pszichofarmakoterápia Magyarországon – előzetes adatok

Szegő Andrea, Eleméry Mónika, Faludi Gábor és Kovács Gábor
Absztrakt

Sürgősségi pszichofarmakoterápia Magyarországon – előzetes adatok

Szegő Andrea1, Eleméry Mónika1, Faludi Gábor1 és Kovács Gábor2


1 SE Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest
2 Pozitron Diagnosztikai Központ, Budapest


Cél: A sürgősségi ellátásban alkalmazott pszichofarmakoterápia a pszichiátriai ellátás egyik legkidolgozatlanabb területe. Sok országban, köztük Magyarországon nincs nemzeti irányelv, továbbá a mindennapi gyakorlatot illetően sem rendelkezünk adatokkal. Vizsgálatunk során felmérést készítünk a hazai gyógyszerelési szokásokról az agitált pszichotikus betegek sürgősségi pszichiátriai ellátása terén. Módszer: 2013-ban anonim válaszadást biztosító, egységes felmérőlapokat küldtünk ki 210 magyarországi pszichiátriai szakellátást biztosító intézmény részére. A felmérőlap egy pszichotikus tüneteket mutató agitált beteg ellátására vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Eredmények: A 155 válaszadó döntő többsége haloperidolt (92.9%) és benzodiazepint (81.3%) alkalmazna, 74.8% ezek kettős kombinációját. Monoterápiát 19.4%, hármas kombinációt 5.2% választana. 59% intravénásan, 23.9% intramuszkulárisan, 9% az előbbi két megoldást kombinálva juttatná be a választott terápiát. A kezdeti kezelés sikertelensége esetén a megkérdezettek 76.8%-a a korábbi terápiát ismételné. Következtetések: Vizsgálatunk célja a pszichiátriai sürgősségi beavatkozások, ezen belül elsősorban a pszicho-farmakoterápia formáinak felmérése volt. Eredményeink keresztmetszeti képet adnak a mai magyar gyakorlatról, így hozzájárulhatnak egy gyakorlattal koherens irányelv létrehozásához, valamint lehetőséget teremtenek a nemzetközi trendekkel való összehasonlításra.

(Neuropsychopharmacol Hung 2014; 16(1): 5-10)

Kulcsszavak: pszichiátriai sürgősség, pszichofarmakológiai intervenció, Magyarország

A betegség-aktivitás és rokkantság alakulása glatiramer acetát kezelés során. Klinikai megközelítés

Vitalie Văcăraș, , Zoltán Zsigmond Major, *, Ritesh Seewooram, Kinga Andrea Major, Dafin Fior Muresanu, ** and Anca Dana Buzoianu**

Absztrakt

 

Bevezetés: Az irodalom összehasonlító elemzése nyomán megállapítható, hogy glatiramer acetát kezelés alkalmazásakor relapszáló-remittáló szklerózis multiplex esetén megoszlanak a vélemények, de a szerzők többsége jelzi, hogy klinikai szempontból a kezelés pozitív tendenciát mutat. Célkitűzés/Módszer: Fő célkitűzésünk kezeletlen és glatiramer acetáttal kezelt betegek összehasonlítása volt, relapszus-előfordulás, Kurtzke’s Expanded Disability Status Scale (EDSS) és Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC) mutató – felső végtag és alsó végtag rokkantság és kognitív képességek szempontjából, ugyanakkor a kognitív zavar mérésére Montreal Cognitive Assessment (MoCA) mutató felhasználásával, mindez a glatiramer acetát klinikai hatásának objektív értékelése végett. Eredmények/Következtetések: Eredményeink összhangban vannak a mérvadó irodalmi adatokkal egyes módszerek tekintetében – relapszus előfordulás, EDSS, MSFC –, ugyanakkor annak lehetőségét is elővetítik, hogy a MoCA teszt átfogó összehasonlító elemzés után alkalmazható lehet a kognitív funkciók mérésére a gyógyszerhatások elemzése tekintetében szklerózis multiplexben is.

(Neuropsychopharmacol Hung 2014; 16(1): 11–18)

Kulcsszavak: relapszáló-remittáló szklerózis multiplex, EDSS, MSFC, MoCA, glatiramer acetát

Absztrakt

Katatónia és neuroleptikus malignus szindróma a pszichopatológiai és patofiziológiai átfedések tükrében: rövid összefoglaló tanulmány

Asztalos Zoltán1, Egervári Luca2, Andrássy Gábor1, Faludi Gábor2 és Frecska Ede1


1 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Pszichiátriai Tanszék, Debrecen
2 Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest


A katatónia elsőként a 19. században került leírásra mint motoros, affektív és viselkedésbeli tünetekkel járó szindróma. A 20. század során inkább a szkizofrénia egyik ritka, elsősorban motoros tünetekkel járó típusaként tekintettek rá, aminek következtében a katatónia mint önálló tünetegyüttes szinte feledésbe merült. Az első neuroleptikumok megjelenésével a diagnosztizált katatón szkizofrén betegek száma is nagymértékben csökkent, amit a hatékony terápiának tulajdonítottak. Ezzel párhuzamosan leírásra került a neuroleptikus malignus szindróma, mely több hasonlóságot mutat a katatóniával. Az utóbbi időben több feltételezés látott napvilágot a két kórkép közös eredetére vonatkozóan. Tanulmányunkban feldolgozzuk azokat az utóbbi öt évben publikált eseteket, melyekben a neuroleptikus malignus szindróma és a katatónia mint diagnózis egyaránt felmerült. Emellett a témára vonatkozó irodalmat felhasználva áttekintjük a két kórkép feltételezett patomechanizmusát, valamint terápiáját érintő közös vonásokat. A katatónia és a neuroleptikus malignus szindróma megkülönböztetése során felmerülő nehézségek mellett a feldolgozott esetek jól szemléltetik a két szindróma közötti átmenet lehetőségeit. A tünetek hasonlósága és az átmenetek mögött neuropatológiai és patofiziológiai átfedés feltételezhető. Az elektrokonvulzív terápia valamint a benzodiazepin kezelés mindkét szindróma kezelésében hatékony eszköznek tűnik, ami a differenciáldiagnózis nehézségét figyelembe véve jelentős segítséget nyújthat a mindennapi gyakorlatban.

(Neuropsychopharmacol Hung 2014; 16(1): 19–28)

Kulcsszavak: katatónia, neuroleptikus malignus szindróma, pszichopatológia, neuropatológia, patofiziológia, ECT, szkizofrénia, pszichózis

A negatív hangulat és a major depresszív epizód hatása a munkamemóriára és az implicit tanulásra

Emoke Borbely-Ipkovich*, Karolina Janacsek*, Dezso Nemeth and Xenia Gonda
Absztrakt

Borbély-Ipkovich Emőke1*, Janacsek Karolina2*, Németh Dezső2 és Gonda Xénia3,4,5


1 Student (MA), Institute of Psychology, University of Szeged, Szeged, Hungary
Department of Clinical Psychology and Addiction, Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary
3 Department of Clinical and Theoretical Mental Health, Semmelweis University, Budapest, Hungary
4 Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmacology, Semmelweis University, Budapest, Hungary
5 Neuropsychopharmacology and Neurochemistry Research Group, National Academy of Sciences and Semmelweis University, Budapest, Hungary
*These authors contributed equally to this work.


A major depresszív epizód az egyik leggyakoribb pszichiátriai diagnózis, ami hosszútávú mentális és élettani következményekkel jár. A kognitív funkciók állapotának feltérképezése különösen fontos affektív zavarok esetében, mivel nem csak a betegek viselkedését, de a pszichoterápia sikerességét is befolyásolhatja. Emellett a hangulat és az affektív zavarok kognitív funkciókra gyakorolt hatásának vizsgálata segíthet megérteni az agyi plaszticitás és a neurokognitív hálózatok közötti összefüggést is. Míg az explicit, tudatos memória és a hangulat összefüggéseit elég jól ismerjük, a hangulat munkamemóriára és implicit szekvenciatanulásra gyakorolt szerepe kevesebb figyelmet kapott. A jelen áttekintő tanulmány célja az eddigi eredmények ismertetése ez utóbbi, kevésbé feltárt területek esetében. Összefoglalva, a kutatások arra utalnak, hogy a munkamemória teljesítmény csökken major depresszív epizódban, illetve bizonyos hangulati változások esetében; ezzel szemben az affektív zavarok és hangulat implicit szekvenciatanulásra gyakorolt hatásával kapcsolatos eredmények ellentmondásosabbnak bizonyultak, mely további kutatások szükségességére hívja fel a figyelmet

(Neuropsychopharmacol Hung 2014; 16(1): 29–42)

Kulcsszavak: negatív hangulat, major depresszív epizód, munkamemória, végrehajtó funkciók, implicit tanulás, szekvenciatanulás, konszolidáció

Lamotrigine in the treatment of psychotic depression associated with hereditary coproporphyria – Case report and a brief review of the literature

Rozália Takács, Zoltán Makkos, Ákos Kassai-Farkas, Ágnes Pusztai, Gabor S Ungvari, and Gábor Gazdag
Absztrakt

A lamotrigin szerepe a herediter koproporfíriához társuló pszichotikus depresszió kezelésében – esettenulmány és rövid irodalmi áttekintés

Takács Rozália1, Makkos Zoltán1, Kassai-Farkas Ákos1, Pusztai Ágnes2, Gabor S Ungvari3,4 és Gazdag Gábor5


1 Nyírő Gyula Hospital, 1st Department of Psychiatry, Budapest, Hungary
2 National Porphyria Centre, Hungarian Military Hospital, Budapest, Hungary
University of Notre Dame, Australia / Marian Centre, Perth, Australia 
School of Psychiatry & Clinical Neurosciences, University of Western Australia, Perth, Australia
Consultation-Liaison Psychiatric Service, Szent István and Szent László Hospitals, Budapest, Hungary


Célkitűzés: Tanulmányunkban egy herediter koproporfíriában szenvedő, affektív és pszichotikus tünetek miatt akut pszichiátriai osztályra felvett beteg lamotriginnel történt sikeres kezelését ismertetjük. Esetleírás: F. M. 38 éves nőbeteg, aktuális, első pszichiátriai osztályos felvételére sürgősséggel került sor pszichotikus állapot miatt. Herediter koproporfíriáját 9 évvel az aktuális felvételt megelőzően diagnosztizálták. 20 mg olanzapin beállítása után a beteg pszichotikus tünetei háttérbe szorultak. Figyelembe véve a hangulati fluktuációra vonatkozó anamnesztikus adatokat és főként depresszív epizódok jelentkezését, lamotrigin alkalmazását kezdtük el. 125mg/nap lamotrigin alkalmazása mellett a beteg hangulata eutímmé vált, öngyilkossági gondolatai és szorongása megszűnt. A lamotrigin beállítását követő ötödik hónapban a lamotrigin alkalmazása mellett végzett kontrollvizsgálat a porfíriát inaktívnak mutatta. Megbeszélés: Lamotrigin sikeres és komplikációmentes alkalmazásáról porfíriában tudomásunk szerint jelen beszámoló az első az irodalomban. A fent leírt esetben akut porfíriás rohamra utaló klinikai vagy laboratóriumi eltérések a gyógyszer alkalmazása mellett nem jelentkeztek

(Neuropsychopharmacol Hung 2014; 16(1): 43–46)

Kulcsszavak: lamotrigin, herediter koproporfíria, pszichotikus depresszió