Tagsággal kapcsolatos információk

A tagság:

A Társaság tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgárságú (bejegyzett) természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Társaság célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

A Társaság tagjai lehetnek:

rendes tag
az a magyar vagy külföldi állampolgárságú (bejegyzett) természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Társaság célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. A rendes tag felvételéről egyszerű szótöbbség mellett, az elnökség dönt.

levelező tag:
az a külföldi állampolgár, akit a Társaság belépési nyilatkozata alapján levelező tagnak elfogad.

tiszteletbeli tag:
az a magyar, vagy külföldi állampolgár, aki a Társaság tudományágának
valamelyikében kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki. A tiszteletbeli tagot a Társaság elnöksége választja.

pártoló tag
az a magyar, vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi, vagy egyéb támogatást tud nyújtani és felvételét pártoló tagsági belépési nyilatkozatban kéri. A pártoló tag felvételéről az Elnökség dönt. Szavazati joggal kizárólag a rendes tagok rendelkeznek. A levelező, tiszteletbeli, pártoló tagok joga a Társaság közgyűlésein tanácskozási joggal részt venni, a Társaság rendezvényein részt venni. A levelező, tiszteletbeli, pártoló tagok vezető tisztségviselővé nem válaszhatóak.

A tagdíj határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén a tagság szünetel.

Tagdíj:

A Társaság tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 2.000- Ft, azaz évi kétezer forint, amelyet a jelen változásbejegyzés nyilvántartásba vételt elrendelő
végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben, a Társaság házipénztárába vagy a Társaság bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. A tagdíjfizetési kötelezettség kizárólag a rendes tagokat terheli. Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáig köteles a Társaság házipénztárába vagy a Társaság bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

A tagsági jogviszony keletkezése:

A társasági tagság az alapításkor a Társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. A Társaság megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A tagsággal kapcsolatos további részletes információ a Társaság alapszabálya menüpontban található.